K.I.K.Á.I.F.

Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád


HÁZIREND

amely a

Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza
a magasabb jogszabályok előírásai alapján.


2008.

A házirend célja és feladata


1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

3. Jogszerűség alapja:

- 30/2004 (X. 28) OM rendelet

- 11./1994 MKM rendelet és módosításai Magyar Közlöny (2004. X. 28.) 157. szám

- 2003 LXV. törvény a Közoktatásról,

A házirend hatálya

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, más alkalmazottainak és az iskola helyiségeit igénybevevőknek.

2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét (rendezvények, kirándulások).

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend nyilvánossága


1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak, stb.) meg kell ismernie.

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető

· az iskola irattárában

· az iskola nevelői szobájában

· az iskola igazgatójánál

· a diákönkormányzatot segítő nevelőnél

· az iskolai szülői szervezet vezetőjénél

· az iskolában mindenki által hozzáférhető helyen.

3. A házirendet – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőkkel meg kell ismertetni.

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:


· a tanulókat osztályfőnöki órán;

· a szülőket szülői értekezleten;

· az iskola helységeit használóknak első alkalommal.

5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:

· a tanulókkal osztályfőnöki órán;

· a szülőkkel szülői értekezleten.

6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a fogadó órán vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.


A tanulói jogok gyakorlás2003. LXV. Törvény a Közoktatásról 6.§ A tankötelezettségről

10-12§ A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei

69§ A gyermek, a tanuló kötelességének teljesítése1. A tanulói jogok gyakorlása

Iskolánk minden tanulójának joga, hogy

- biztonságos és egészséges környezetben tanuljon.

- az óraközi szünetekben pihenjen.

- tanórán kívül is sportolhasson.

- térítés ellenében étkezést vegyen igénybe, szülője az önkormányzattól térítési díjkedvezményt kérjen.

- képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelően - az iskola lehetőségeihez mérten - tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken vegyen részt .

- az ismereteket tárgyilagosan és több szempontból megvilágítva kapja.

- cselekvési szabadságát, önrendelkezési jogát és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák addig, amíg nem veszélyezteti mások jogainak érvényesülését.

- szükség esetén pedagógiai szakszolgálathoz forduljon segítségért (logopédia, képességvizsgáló, nevelési tanácsadó).

- a tankönyvköltség mérséklése érdekében, kölcsönzésre ajánlott könyveket kölcsönözzön, illetve családja szociális helyzete alapján magasabb tankönyvtámogatást igényeljen.

- az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók a tankönyveiket a törvényben meghatározott módon ingyen kapják.

- napközi otthoni vagy tanulószobai ellátásban részesüljön.

- válasszon a meghirdetett választható tantárgyak és foglalkozások közül.

- szervezetten igénybe vegye az iskolai könyvtárt, a számítástechnika termet és a tornatermet.

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

- hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz (tájékoztató füzet, faliújság, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat).

- tagja legyen iskolai és iskolán kívüli köröknek, szervezeteknek.

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson szóban vagy írásban.

- az intézmény vezetőjéhez és pedagógusaihoz írásban feltett kérdésére 30 napon belül érdemi választ kapjon.

- vallási, világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák.

- jogai megsértése esetén eljárást indítson, és igénybe vegye a nyilvánosságot.

- személyesen vagy a diákönkormányzat útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

- jogszabályban előírt feltételek mellett magántanuló lehessen vagy a tanórai foglalkozások való részvétele, a tantárgy tanulása vagy értékelése alól a képességvizsgáló bizottság szakvéleménye alapján felmentsék.

- az írásbeli beszámoltatás formájaként naponta kettőnél több témazárót ne kelljen megírnia.

- írásbeli kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.

- választó és választható legyen a diákönkormányzatba.

- érdekképviseletért, jogorvoslatért a diákönkormányzathoz forduljon.

- faliújságot szerkesszen.

2. A tanulói kötelességek teljesítése

Iskolánk minden tanulójának kötelessége, hogy

- a felnőttek és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

- részt vegyen a kötelező és az általa választott foglalkozásokon legalább egy tanéven keresztül.

- eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének.

- betartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét.

- az előírásoknak megfelelően használja az iskola helyiségeit, eszközeit, óvja azokat (WC, öltözők). Ha szándékosan anyagi kárt okoz az iskolának, vagy társának, a szülő köteles azt megtéríteni.

- óvja saját és társai testi épségét, egészségét.

- sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.

- haladéktalanul jelentse a legközelebbi felnőttnek, ha veszélyhelyzetet vagy balesetet észlel.

- az iskolai ünnepeken megfelelő öltözékben jelenjenek meg

fiúknak: fehér ing, sötét nadrág

leányoknak: fehér blúz, sötét szoknya, sötét nadrág

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 2
Heti: 11
Havi: 26
Össz.: 2 423

Látogatottság növelés
Oldal: Házirend
K.I.K.Á.I.F. - © 2008 - 2019 - k-i-k-a-i-f.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »